Logorytmika


Logorytmika jest połączeniem rytmiki z terapią logopedyczną, na którą składa się szereg ćwiczeń muzyczno – ruchowych, oddziaływających na płaszczyznę słuchową, słuchowo-ruchową oraz ruchową, przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami mowy, z wadą słuchu i wzroku, a także dla dzieci z zaburzeniami zachowania, ściśle podporządkowanych terapii prowadzonej przez logopedę.

Celem zajęć logorytmicznych jest ukazanie dziecku elementów wspólnych dla wypowiedzi i muzyki takich jak: tempo, rytm, akcent, melodia czy artykulacja.

Ćwiczeniom ruchowym towarzyszy muzyka, która odpowiada za ruch dziecka, reguluje napięcie mięśniowe, wycisza za duże napięcie psychiczne, a w razie potrzeby pobudza dziecko do działania. Poprzez te ćwiczenia kształcona jest u dziecka orientacja kierunkowa, która odgrywa ważną rolę w swobodnym przemieszczaniu się w przestrzeni.

Ćwiczenia słuchowo-ruchowe przygotowują dziecko do różnicowania elementów muzycznych, czyli kształcenia prawidłowej koordynacji słuchowo-ruchowej, stymulują wrażliwość słuchową, uczą odbioru poprawnego wzorca, podawanego przez terapeutę. W ich skład wchodzą ćwiczenia słuchowo-ruchowe-rytmiczne (reakcja ruchowa na na muzykę czy słowo), ćwiczenia dynamiczne i agogoiczne (uczą poczucia tempa, kształtują wyobraźnię słuchową)oraz ćwiczenia rytmiczne (kształtują poczucie rytmu).

Zajęcia prowadzi mgr sztuki Anna Kaczkowska, absolwentka UR, Wydział pedagogiczny – kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz Liceum muzycznego w klasie fortepianu. Po studiach magisterskich, ukończyła studia podyplomowe z logopedii.